Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden HDG Offices B.V., bekend onder de labels Zakelijkinschrijfadres.nl, Zakelijkpostadres.nl, Zakelijkadres.nl en Virtualoffice.nl. Hierna: H.D.G. Vastgoedbeheer, versie: 29 oktober 2020

 1. Begrippen
 1. H.D.G. Vastgoedbeheer is gevestigd te Tilburg en te Andelst en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KvK-nummer 90961986.
 2. Klant: De rechtspersoon (of natuurlijke persoon) waarmee H.D.G. Vastgoedbeheer een schriftelijke overeenkomst heeft tot het op naam en het voor rekening en risico van deze rechtspersoon (of natuurlijke persoon) aanbieden en verlenen van de Dienst. De Algemene Voorwaarden zijn onverminderd van toepassing op de Klant.
 3. Dienst: Het aanbieden van het gebruik van de faciliteiten die H.D.G. Vastgoedbeheer biedt, zoals een flexibel (werk)bureau, vergadertafel of een postadres.

 

 1. Algemeen
 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van H.D.G. Vastgoedbeheer.
 2. Afspraken met het personeel van H.D.G. Vastgoedbeheer binden H.D.G. Vastgoedbeheer niet, tenzij schriftelijk bevestigd door H.D.G. Vastgoedbeheer
 3. H.D.G. Vastgoedbeheer is verhuurder van (flex)werkplekken en postadressen en geeft de Klant het recht tegen een vergoeding gebruik te maken van de Dienst van H.D.G. Vastgoedbeheer. Het gebruik ven de overeengekomen vergoeding zijn bij de Klant bekend en vermeld in de overeenkomst. De tarieven zijn tevens terug te vinden op de site van H.D.G. Vastgoedbeheer
 4. De Klant mag zich inschrijven bij de KvK met een adres bij H.D.G. Vastgoedbeheer. Tevens mag het adres gebruikt worden als postadres.
 5. Gebruik van het kantoor voor detailhandelsdoeleinden, met frequente inloop van winkelpubliek, is niet toegestaan.
 6. De geldigheidsduur van de met Klant aangegane Overeenkomst is gelijk aan de daarin vastgelegde periode.
 7. De Klant machtigt H.D.G. Vastgoedbeheer poststukken aan te nemen en in te zien, alle risico en eventuele bijkomende kosten zijn voor rekening van de Klant.
 8. Reclame wordt niet doorgestuurd. D.G. Vastgoedbeheer is niet verantwoordelijk voor het missen of niet aannemen van aangetekende post c.q. pakket.
 9. H.D.G. Vastgoedbeheer ontvangt en sorteert de post van de Klant en stuurt deze in de eerste week van de kalendermaand, op verzoek van de Klant, uitsluitend door middel van een scan per e-mail naar een adres welke de Klant opgeeft (inbegrepen bij alle pakketten bij H.D.G. Vastgoedbeheer). Poststukken met een omvang dan meer dan 10 pagina’s worden niet opgestuurd, doch enkel de ontvangst daarvan medegedeeld, voor het eerst in de eerste week van de maand. Klant is ermee bekend dat hij de post altijd ter stond in overleg kan komen ophalen.
 10. De kosten van een standaard zakelijk adres bij H.D.G. Vastgoedbeheer bedragen: € 50,- per maand. Indien de huurprijs zes maanden vooruit wordt betaald: € 45,- per maand, indien de huurprijs twaalf maanden vooruit wordt betaald: € 40,- per maand. H.D.G. Vastgoedbeheer mag hier van afwijken.
 11. De Klant verzekert dat hij de hem onder deze Overeenkomst verleende rechten niet zal gebruiken voor onwelvoeglijke, onwettige, immorele of lasterlijke doeleinden en dat hij H.D.G. Vastgoedbeheer op geen enkele wijze in diskrediet zal brengen. De Klant zal de naam H.D.G. Vastgoedbeheer, geheel nog gedeeltelijk, op enigerlei wijze gebruiken of combineren in het kader van handelsactiviteiten. H.D.G. Vastgoedbeheer behoudt zich het recht voor om samen te werken met een officiële onderzoeksinstantie indien dit nodig is in verband met beschuldigingen van ongepast gedrag die tegen een Klant zijn ingebracht.

 

 1. Aanmelding

 

 1. Aanmelding geschiedt door middel van het doorlopen van het stappenplan op H.D.G. Vastgoedbeheer.
 2. Het stappenplan houdt in:
  – Een pakketkeuze;
  – Uw gegevens, naar waarheid en zo volledig mogelijk, invullen en voldoen van betaling;
  – De huurovereenkomst is ondertekend en samen met een kopie van uw ID en een eventueel KvK-uittreksel wordt aan H.D.G. Vastgoedbeheer verstrekt;
  – H.D.G. Vastgoedbeheer zal de door haar ondertekende huurovereenkomst retourneren, zodat u zich kunt inschrijven bij de KvK. H.D.G. Vastgoedbeheer mag afwijken van deze stappenplan en om aanvullende gegevens vragen.

 

 1. Levering/Betaling

 

 1. Alle tarieven en prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, van overheidswege opgelegd.
 2. H.D.G. Vastgoedbeheer heeft het recht om in individuele gevallen de hoogte van de tarieven en/of prijzen te wijzigen.
 3. Facturering van de overeengekomen vergoeding vindt maandelijks, halfjaarlijks of per jaar plaats, tenzij anders is overeengekomen. Is er tussen H.D.G. Vastgoedbeheer en de Klant een afwijkende periode overeengekomen dan wordt de vergoeding eveneens vooraf gefactureerd (Extra verleende diensten worden eveneens door H.D.G. Vastgoedbeheer in rekening gebracht conform de met de Klant hierover gemaakte afspraken).
 4. De door H.D.G. Vastgoedbeheer verzonden factuur dient binnen 14 (veertien) dagen te worden voldaan.
 5. Voldoet de Klant niet aan zijn betalingsverplichting, dan behoudt H.D.G. Vastgoedbeheer zich het recht voor om de overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen en de Klant toegang tot het kantoor te weigeren en aan hem geadresseerde post retour te sturen.
 6. Indien de Klant in gebreke blijft met het voldoen van de aan hem door H.D.G. Vastgoedbeheer gestuurde factuur heeft H.D.G. Vastgoedbeheer het recht het openstaande bedrag te verhogen met de wettelijke handelsrente, de buitenrechtelijke incassokosten gefixeerd op een bedrag van minimaal € 500,00 alsmede de gewerkte uren tegen een uurtarief van €120,- per uur.
 7. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting kan leiden tot het per direct zonder ingebrekestelling door H.D.G. Vastgoedbeheer opschorten of beëindigen van de overeenkomst. Klant kan nimmer gebruik maken van wettelijke opschortings- en verrekeningsbevoegdheden.
 8. Wanneer H.D.G. Vastgoedbeheer haar diensten opschort in situaties zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden dan wordt het abonnement van De Klant ‘bevroren’. Dit houdt in dat De Klant, totdat alle openstaande facturen zijn betaald en het betreffende abonnement weer wordt ‘ontdooit’, geen wijzigingen kan doorvoeren in het abonnement, nog het abonnement kan opzeggen. Indien door bevriezing van het abonnement De Klant het abonnement niet tijdig kan opzeggen, is De Klant gebonden aan de nieuwe verlenging.
 9. Er bestaat nooit recht op restitutie na voldoening van een betaling, bijvoorbeeld als (vrijwillig) alsnog wordt afgezien van huren. Het doen van een betaling geldt als een aanvaarding van het aanbod tot huren. De hoogte van de betaling is een afspiegeling van de lengte van de huurovereenkomst.

 

5. Extra diensten

 

 1. Voor alle extra diensten waarvan de Klant gebruik maakt worden de extra kosten gefactureerd en als zodanig op de factuur vermeld. De hoogte van de kosten wordt onderling afgestemd en schriftelijk bevestigd in de factuur.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 1. De Klant zal H.D.G. Vastgoedbeheer nimmer aansprakelijk stellen voor door hem of derde geleden schade, waaronder bedrijfsschade door inkomstenderving en overige immateriële schade. Hiervan kan onder andere sprake zijn in de gevallen van; stroomuitval, lekkage, staking, technische storingen, foutieve berichtgevingen, vertragingen of plichtsverzuim van een medewerker, beheerder of zaakwaarnemer van H.D.G. Vastgoedbeheer.
 2. De Klant verplicht zich om correct en zorgvuldig om te gaan met de inrichting, apparatuur en installaties waarvan hij gebruik maakt bij H.D.G. Vastgoedbeheer
 3. De Klant is aansprakelijk voor schade die door hem wordt veroorzaakt in of rondom het pand van H.D.G. Vastgoedbeheer. Dit geldt ook voor personen die op uitnodiging van de Klant, dan wel die zich richten tot de klant zich in en rondom het pand van H.D.G. Vastgoedbeheer bevinden en enige vorm van schade veroorzaken.
 4. H.D.G. Vastgoedbeheer is nimmer aansprakelijk te stellen voor diefstal of schade aan goederen of door u beschikbaar gestelde gegevens die door de Klant in of rondom het pand van H.D.G. Vastgoedbeheer zijn achtergelaten.
 5. H.D.G. Vastgoedbeheer kan niet aangesproken worden op het niet aannemen van post dan wel een pakket.
 6. Mocht de Klant een rechtspersoon zijn, en is Klant nalatig in zijn betalingsverplichting jegens H.D.G. Vastgoedbeheer, dan zijn alle bestuurders en aandeelhouders van de rechtspersoon, alsmede de personen die feitelijk leidinggeven aan de rechtspersoon, hoofdelijk aansprakelijk voor een integrale voldoening van alle opeisbare vorderingen inclusief alle kosten.

 

 1. Duur van de overeenkomst

 

 1. De overeenkomst tussen de Klant en H.D.G. Vastgoedbeheer wordt afgesloten door het voltooien van de registratieprocedure (stappenplan aanmelding) waarbij de Klant aangeeft de algemene voorwaarden te accepteren als onderdeel van de overeenkomst. Het doen van een betaling betreft het aanvaarden van de huurovereenkomst conform de duur van het geselecteerde pakket.
 2. Een overeenkomst tussen de Klant en H.D.G. Vastgoedbeheer geldt voor een aanvangsperiode van een, zes of twaalf kalendermaanden, afhankelijk van de pakketkeuze. Na afloop van deze periode volgt stilzwijgende verlenging voor dezelfde duur als eerder overeengekomen.
 3. Het beëindigen van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden, waarbij het is toegestaan om per e-mail op te zeggen.
 4. De overeenkomst tussen de Klant en H.D.G. Vastgoedbeheer kan niet tussentijds worden beëindigd door de Klant. De overeenkomst kan door de klant worden opgezegd aan het einde van de aangegane periode, met in acht neming van één kalendermaand opzegtermijn.
 5. H.D.G. Vastgoedbeheer heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst op ieder moment zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving te beëindigen zonder opgaaf van redenen.
 6. H.D.G. Vastgoedbeheer behoudt zich het recht voor de overeenkomst per direct te ontbinden wanneer:
  -De Klant gegevens heeft verstrekt die onjuist, onvolledig of niet meer actueel zijn.
  -De Klant zich zodanig gedraagt dat H.D.G. Vastgoedbeheer dit onverenigbaar acht met fatsoensnormen. Dit is tevens van toepassing op bezoekers van de Klant.
  -Er handelingen worden verricht die onwettig zijn dan wel aanstootgevend of anderszins niet verenigbaar met de normen en waarden die H.D.G. Vastgoedbeheer in acht neemt.
  -De Klant op enige wijze niet aan zijn betalingsverplichtingen aan H.D.G. Vastgoedbeheer voldoet en ook na aanmaning niet tot betaling van de openstaande factuur/facturen overgaat.
  -Het gebruik van de diensten of voorzieningen van H.D.G. Vastgoedbeheer door de Klant en de rechten van derden schendt of als de Klant H.D.G. Vastgoedbeheer of de andere klanten van H.D.G. Vastgoedbeheer op enige wijze schade toebrengt.
 7. Wanneer H.D.G. Vastgoedbeheer vanwege één van de in artikel 6 genoemde redenen de overeenkomst beëindigd is contractnemer verplicht om:
  – Een adreswijziging door te geven binnen een termijn van tien kalenderdagen
  – Te betalen voor extra diensten die de Klant heeft gebruikt;
  – Het standaardtarief te betalen voor de rest van de periode dat de Overeenkomst zou hebben geduurd als deze niet was beëindigd of (indien dit langer is) voor nog een periode van drie maanden, en H.D.G. Vastgoedbeheer schadeloos stellen voor alle kosten en verliezen als gevolg van beëindiging.
 8. Bij beëindiging van het contract is Klant verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van zijn nieuwe vestigingsadres. Post die wordt ontvangen voor de Klant door H.D.G. Vastgoedbeheer retour afzender worden gestuurd. De Klant is er op ieder moment zelf verantwoordelijk voor dat zijn adres bij H.D.G. Vastgoedbeheer bekend is en dat het adres van H.D.G. Vastgoedbeheer niet meer als zijnde het vestigingsadres van contractnemer geregistreerd staat na beëindiging van de overeenkomst.
 9. De Klant stemt ermee in dat H.D.G. Vastgoedbeheer alle persoonlijke gegevens waarover H.D.G. Vastgoedbeheer beschikt over of met betrekking tot de Klant mag bewerken, openbaar maken of overdragen onder de voorwaarde dat deze informatie alleen wordt gebruikt in het kader van de vervulling van de verplichtingen van de Klant onder deze Overeenkomst of voor toetsing van werkzaamheden, fraudepreventie en bij achterstalligheid van betalingen.
 10. H.D.G. Vastgoedbeheer gaat met de verstrekte gegevens van Klant zorgvuldig om. De gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming vooraf van de Klant behalve in de gevallen van:
  – Fraudebestrijding;
  – Interne verwerking;
  – Op verzoek aan justitie of andere overheidsinstanties.

 

 1. Toepassing en wijziging Algemene Voorwaarden

 

 1. H.D.G. Vastgoedbeheer behoudt zich het recht voor te allen tijde een wijziging van de onderhavige voorwaarden voor te stellen. Het bericht van wijzigen zal worden gericht aan de Klant. Dit kan schriftelijk zijn, of via een e-mail. Indien de Klant deze wijzigingen niet aanvaardt, dient hij dit binnen drie kalenderweken (eenentwintig dagen) na verzending van het voorstel, schriftelijk aan H.D.G. Vastgoedbeheer, te laten weten. Bij gebreke hieraan wordt verondersteld dat de Klant de wijziging van de voorwaarden heeft aanvaard.
 2. Indien de Klant niet akkoord gaat met de voorgestelde wijziging van de Algemene Voorwaarden, zal H.D.G. Vastgoedbeheer een einde kunnen stellen aan de overeenkomst.
 3. Deze voorwaarden zijn ondergeschikt aan de voorwaarden van de huurovereenkomst.

De Algemene Voorwaarden zijn als laatste herzien en van toepassing met ingang van 26 oktober 2020.